OC Agenta – SuperOchrona w trudnych czasach

OC Agenta – SuperOchrona w trudnych czasach

Każdy agent ubezpieczeniowy, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach tego samego działu podlega obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC agenta. Przepisy określają, że to multiagent a nie zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z tytułu wykonywanych czynności agencyjnych. Co w takim razie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Agenci ubezpieczeniowi lub agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń w ramach tego samego działu zobowiązani są do zakupu polisy OC. Obowiązek ten powstaje już w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń.       

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC agenta wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki obejmuje umowa ubezpieczenia OC oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa OC agenta

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Ubezpieczyciele odpowiadają również za szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne.

Do wyłączeń z ochrony ubezpieczenia OC agenta należą szkody:

  • wyrządzone przez agenta osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne,
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzone przez agenta lub osobę, przy pomocy której wykonywane są czynności agencyjne, bliskim członkom rodziny tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu,
  • polegające na zapłacie kar umownych,
  • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Zdarza się również, że ubezpieczyciele w swoich ofertach wprowadzają dodatkowo ograniczenia w ochronie. Wówczas towarzystwo ubezpieczeń nie odpowiada również np. szkody :

  • wynikające z umyślnego działania,
  • wykraczające poza odpowiedzialność ustawową,
  • powstałe  w wyniku rażącego niedbalstwa a także w przypadku szkody wyrządzonej w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • uznane lub pokryte przez osobę objętą ubezpieczeniem bez wcześniejszego wyrażenia na to zgody przez ubezpieczyciela lub PBUK.

Co istotne obowiązkowe ubezpieczenie OC agenta obowiązuje na terenie państw których, zgodnie z obowiązującym prawem, ubezpieczony prowadzi działalność objętą ubezpieczeniem

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania  czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1007), OWU TU