Zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC Agenta

Zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC Agenta

12 czerwca wchodzą w życie zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Czego dotyczą zmiany w OC Agenta? Przede wszystkim  kar umownych i wysokości sum gwarancyjnych.

Ubezpieczenie OC Agenta

Każdy Agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach tego samego działu, zobligowany jest do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Dotychczas minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC Agenta wynosiła równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Co się zmienia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC Multiagenta?

Rozporządzenie Ministra Finansów z maja 2020 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych wprowadza zmiany dotyczące minimalnej sumy ubezpieczenia, która będzie teraz wynosiła równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Rozporządzenie doprecyzowuje również brzmienie zapisów dotyczących wyłączeń. Zmieniony przepis mówi o tym, że ubezpieczenie OC nie obejmuje kar umownych, które wynikają z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia OC Agenta, które zostaną zakupione od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Co oznacza, że aktualne polisy OC Multiagenta, które  zostały zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu ubezpieczenia. Jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych