OC Agenta Uniqa

OC Agenta Uniqa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego dedykowane jest pośrednikom ubezpieczeniowym oraz agentom oferującym ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu. Wybór dobrej oferty nie zawsze jest łatwy a wielu pośredników zastanawia się również gdzie kupić najtaniej OC Agenta.  Wśród wielu dostępnych propozycji warto zapoznać się z obowiązkowym ubezpieczeniem OC AgentaUniqa.

Od czego chroni OC Agenta Uniqa ?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Dla pośredników, którzy wykonują czynności agencyjne przy pomocy innych osób ważne jest to, że odpowiedzialnością z polisy OC Agenta Uniqa objęte są także szkody wyrządzone przez te osoby.

Jakie są ograniczenia w ochronie OC Agenta Uniqa?

Ubezpieczyciel nie odpowiada w szczególności za szkody:

  • wyrządzone osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przez które ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne,
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przez którą ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przez którą ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu,
  • polegające na zapłacie kar umownych,
  • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Uniqa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wykonującego czynności agencyjne na rzecz wyłącznie jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń.

Jaka jest cena ubezpieczenia OC Agenta w Uniqa?

Ostateczna cena OC Multiagenta podawana jest po indywidualnej ocenie ryzyka, która przeprowadzana jest na podstawie złożonego wniosku. Jak pokazuje doświadczenie wpływ na wysokość składki OC Agenta ma przede wszystkim okres w jakim prowadzona jest działalność. Zazwyczaj opłata za polisę OC jest wyższa dla osób zaczynających działalność agencyjną. Dodatkowym atutem w poszukiwaniach polisy OC Agenta może być to, czy dany agent związany jest umową agencyjną z ubezpieczycielem oraz jakiego rzędu generuje przypis. Nie bez znaczenia jest również to przy pomocy ilu osób wykonuje czynności agencyjne.

Źródło: Uniqa, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,