Obowiązki agenta ubezpieczeniowego – na czym polegają?

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego – na czym polegają?

W dużym skrócie można stwierdzić, że agent ubezpieczeniowy to osoba zajmująca się sprzedażą polis ubezpieczeniowych. Jednak takie uproszczenie nie ujawnia konkretnych obowiązków ani zadań, które agent ubezpieczeniowy wykonuje na co dzień. Zatem co należy do obowiązków agenta ubezpieczeniowego? Jakie działania wynikają z zapisów w umowie agencyjnej?

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego wynikające z umowy agencyjnej

Zakres codziennych zadań, które należą od obowiązków agenta ubezpieczeniowego jest dosyć szeroki. Wynika to z tego, że agenci są odpowiedzialni za zapewnienie swoim klientom potrzebnej ochrony ubezpieczeniowej, takiej jak ubezpieczenie samochodu, domu lub życia i zdrowia.

Doświadczenie pokazuje, że działania wynikające z zapisów umowy agencyjnej, która wiąże agenta ubezpieczeniowego z ubezpieczycielem, to przede wszystkim:

  • organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych,
  • pozyskiwanie klientów, budowanie z nimi długoterminowych relacji,
  • prezentowanie oferty ubezpieczyciela i dobór warunków do indywidualnych potrzeb klienta,
  • zawieranie umów ubezpieczeniowych,
  • wykonywanie lub nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy ubezpieczeniowej.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego – ustawa

Co ważne każdy agent ubezpieczeniowy, który chce rozwijać swoją karierę zawodową powinien poszukiwać informacji na temat nowych produktów ubezpieczeniowych oraz regularnie poszerzać swoją wiedzę. Nie bez znaczenia jest tu również budowanie relacji z klientami, które będą oparte na wsłuchaniu się w ich aktualne potrzeby ubezpieczeniowe.

Warto pamiętać o tym, że konieczność doskonalenia umiejętności zawodowych agenta ubezpieczeniowego nakłada na niego właśnie ustawa. 

Przepisy prawa nakładają na pośrednika ubezpieczeniowego także inne obowiązki, które muszą być bezwzględnie przestrzegane w myśl ustawy oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej. W oparciu o regulacje prawne agent ubezpieczeniowy ma obowiązek:

  • zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich danych i informacji, które pozyskał lub do których miał dostęp w trakcie opracowywania i wykonywania czynności agencyjnych,
  • zachowania transparentności przed klientem, a więc poinformowania go, czy jest związany zawodowo z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym czy z kilkoma ubezpieczycielami.

Przypominamy również, że agent ubezpieczeniowy, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, jest dodatkowo zobowiązany do posiadania ochrony, jaką jest ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Polisa OC Agenta obejmuje zakresem odpowiedzialność cywilną agenta ubezpieczeniowego na wypadek szkód powstałych na skutek podejmowanych przez agenta działań lub w wyniku ich zaniechania. 

Jak widać obowiązki nałożone na agenta ubezpieczeniowego są dosyć szerokie, ale przede wszystkim warto pamiętać o tym, że jest on zobowiązany do dołożenia wszelkiej staranności niezbędnej do ochrony interesów ubezpieczonego.

Źródło: KNF, Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, TUZ Ubezpieczenia