OC Agenta Warta

OC Agenta Warta

Za szkodę wyrządzoną przez agenta w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego taki agent działa. Jednak już w momencie podpisana umowy z drugim zakładem ubezpieczeń na wykonywanie czynności agencyjnych w zakresie tego samego działu powstaje obowiązek zawarcia obowiązkowej umowy OC Agenta. Na rynku ubezpieczeń dostępnych jest wiele ofert ale większość osób zadaje sobie jednak pytanie gdzie najtaniej można kupić obowiązkowe ubezpieczanie OC Agenta. Wśród propozycji oferowanych przez Ubezpieczycieli warto bliżej przyjrzeć się ubezpieczeniu OC Agenta TUiR Warta.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia OC Agenta Warta?

Przedmiotem ubezpieczenia OC Agenta w TUiR Warta jest OC w związku z wykonywaniem czynności określonych w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzającej dla Ubezpieczającego prowadzącego ww. czynności obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Agenta, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Co ważne OC Agenta Warta obejmuje ochroną również szkody wyrządzone przez osoby, przy  pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne.

Czego nie obejmuje OC Multiagenta Warta?

Ubezpieczenie OC Agenta w Warcie nie obejmuje:

  • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • OC rolników,
  • ubezpieczeń budynków rolniczych o których mowa w art. 4 pkt 1–3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Jakie są ograniczenia w ochronie OC Agenta Warta?

W związku z tym, że ubezpieczenie OC Agenta jest ubezpieczeniem obowiązkowym ograniczenia w ochronie określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, tj.:

  • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których Ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne,
  • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której Ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą Ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której Ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu,
  •  szkody polegające na zapłacie kar umownych,
  •  szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w TUiR Warta obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie kupić OC Agenta?

Jak pokazują statystyki większość pośredników ubezpieczeniowych przy wyborze obowiązkowego ubezpieczenia OC Agenta kieruje się ceną. Istotne jest to, że ubezpieczyciele posiadają preferencyjne warunki ubezpieczenia dla tych pośredników, którzy mają z nimi podpisane umowy agencyjne oraz realizują znaczną sprzedaż. Ceny za obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta wahają się od 800 zł w górę, dlatego warto złożyć wniosek do kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych tak, by wybrać najlepszą ofertę. Pamiętajmy również o tym, że wpływ na ostateczną składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC Agenta ma indywidualna ocena ryzyka, która dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku. Źródło: TUiR Warta, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 poz. 1007 z późn. zm.)