OC Agenta Generali

OC Agenta Generali

Polisa OC Agenta jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla pośredników, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC Agenta powstaje już w dniu podpisania drugiej umowy a za brak polisy grozi kara finansowa. Ile kosztuje OC Multiagenta? Jaki jest zakres ochrony? Warto sprawdzić dostępne na rynku oferty, ułatwieniem może być zapoznanie się z propozycją ubezpieczenia OC Agenta w Generali.

Od czego chroni OC Agenta Generali?

Ochroną Generali objęta jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego powstałe w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Istotne jest to, że w przypadku pośredników, którzy wykonują czynności agencyjne przy pomocy innych osób OC Multiagenta obejmuje ochroną również szkody spowodowane przez te osoby.

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta Generali?

Z ochrony OC Agenta wyłączone są szkody spowodowane inną działalnością ubezpieczonego oprócz działalności zawodowej. Generali nie odpowiada również za szkody:

  • wyrządzone przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne;
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • polegające na zapłacie kar umownych;
  • powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ile kosztuje OC Agenta ubezpieczeniowego?

Cena obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych zależna jest od kilku czynników. Między innymi od tego w jakich działach prowadzona jest działalność, ile osób wykonuje czynności agencyjne oraz czy agent ma podpisaną umowę agencyjną z ubezpieczycielem u którego chce zakupić polisę OC Agenta. Duże znaczenie ma często okres prowadzenia działalności, pośrednicy zaczynający działalność ubezpieczeniową powinni liczyć się z tym, że za ubezpieczenie OC Multiagenta zapłacą więcej niż agent, który prowadzi działalność od kilku lat.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 poz. 1007 z późn. zm.), Generali