OC Agenta Ergo Hestia

OC Agenta Ergo Hestia

Polisa OC Agenta dedykowana jest tym agentom, którzy wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń w ramach tego samego działu. Obowiązek ubezpieczenia powstaje już dniu podpisana drugiej umowy. Wielu pośredników w obliczu konieczności zakupu polisy stawia sobie pytania dotyczące m.in. tego gdzie można kupić najtaniej obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta i jaki jest zakres ochrony. By ułatwić to zadanie poniżej przedstawiamy informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w Ergo Hestia.

Dla kogo OC Agenta w Ergo Hestia?

Jak już przybliżyliśmy na wstępie obowiązkowe  ubezpieczenie OC Agenta Ergo Hestia  przeznaczone jest dla pośredników, którzy wykonują czynności agencyjne dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń w ramach tego samego działu. Agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające ma obowiązek ubezpieczenia OC już w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń i jeśli w drugim zakładzie ubezpieczeń działa w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej).

Jaki jest zakres ochrony OC Agenta Ergo Hestia?

Przedmiotem ubezpieczenia OC Agenta Ergo Hestia jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń za szkody, które zostały wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby, przy  pomocy których pośrednik wykonuje czynności agencyjne.

Ile wynosi suma ubezpieczenia OC Agenta Ergo Hestia?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia,  w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Czego nie obejmuje ochroną OC Agenta Ergo Hestia?

Ubezpieczenie OC Multiagenta Ergo Hestia nie obejmuje ochroną m.in. szkód:

  • wyrządzonych osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne,
  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przez którą ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przez którą ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu; polegających na zapłacie kar umownych; powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczyciel w ubezpieczeniu OC Agenta posiada również ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej dotyczące m.in. szkód wyrządzonych umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa a także w przypadku szkody wyrządzonej w stanie po użyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających oraz wykraczające poza odpowiedzialność ustawową.

Jaka jest cena OC Agenta i gdzie można kupić najtaniej polisę OC Multiagenta?

Wpływ na cenę polisy OC Agenta ma przede wszystkim to od kiedy prowadzona jest działalność agencyjna i czy w tym okresie wystąpiły szkody. Doświadczenie pokazuje, że składka za polisę OC Agenta jest wyższa dla tych  pośredników, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z ubezpieczeniami. Spowodowane jest to utrudnioną oceną ryzyka. Wpływ na cenę polisy OC Multiagenta ma także wysokości  przychodu osiągniętego w ostatnim roku oraz liczba osób wykonujących czynności agencyjne na rzecz Agenta.  Co ważne bardzo często ubezpieczyciele posiadają preferencyjne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych dla tych agentów, którzy mają z nimi podpisaną umowę i generują znaczny przypis składki.

Źródło : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 poz. 1007 z późn. zm.), Ergo Hestia